Polityka ochrrony danych osobowych - Biuro Rachunkowe - Anna Górski

Przejdź do treści

AG Biuro Rachunkowe


POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest
AG Biuro Rachunkowe Anna Górski
os. Wyszyńskiego 41
98-300 Wieluń
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem:

Cel przetwarzania danych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe:
1. W celu odpowiedzi na kontakt e-mailowy. Kontaktując się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie ag-biuro.com w sposób naturalny przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora polegający na udzieleniu odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy administratora, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami.
Zakres zbieranych danych: adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości.
2. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Chcąc skontaktować się za pośrednictwem naszej strony ag-biuro.com podajesz nam swój numer telefonu i adres e-mail, który wykorzystamy do skontaktowania się z Tobą. Zrobimy to na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, który stosuje się m.in. do sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (jeśli kontaktujesz się z nami po raz pierwszy w celu uzyskania konsultacji ze specjalistą). Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona.
Zakres zbieranych danych: numer telefonu, adres e-mail, inny zakres danych podany przez użytkownika w treści wiadomości.
3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego zrealizowania celu w jakim je udostępniasz.

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie przesłane przez formularz kontaktowy czy bezpośrednio na adres e-mail Administratora lub przez okres niezbędny do kontaktu z Tobą w celu umówienia konsultacji zamówionej przez formularz na stronie ag-biuro.com. Po tym czasie mogą zostać zarchiwizowane oraz przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Twoje Prawa

1. Masz prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy Twoje dane osobowe były przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania, aktualizacji, poprawy lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów.

2. Gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez administratora narusza Twoje prawa lub z innych powodów jest niezgodne z prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

3. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z administratorem mailowo pod adresem e-mail: biuro.rachunkowe@ag-biuro.com lub pisemnie na adres: AG Biuro Rachunkowe Anna Górski, os. Wyszyńskiego 41, 98-300 Wieluń.

Odbiorcy danych

1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Twoje dane osobowe następującym podmiotom:
a. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
b. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

2. Przekazywanie danych do państw trzecich.
dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Bezpieczeństwo

Administrator gwarantuje Ci poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Profilowanie

W ramach prowadzonej przez nas działalności nie dokonujemy profilowania, o którym mowa w art. 4 pkt 4 RODO, to znaczy nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w sposób zautomatyzowany poprzez wykorzystanie Twoich danych osobowych do oceny niektórych Twoich czynników osobowych (np. do oceny Twoich preferencji, zainteresowań, lokalizacji, itp.)

Pliki cookies

W ramach prowadzonej przez nas działalności nie wykorzystujemy plików cookies.

Wyłączenie odpowiedzialności

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych podmiotów trzecich, udostępnionych ofert w Serwisie w ramach porozumień z innymi podmiotami. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania strony internetowej.
Wróć do spisu treści